اهداف و چشم انداز

معرفت فرهنگي اجتماعي، نشريه‌اي علمي ـ پژوهشي در حوزه مطالعات فرهنگي اجتماعي است كه به صورت فصل‌نامه و براي نيل به اهداف ذيل انتشار مي‌يابد:
1. بررسي و نقد نظريه‌ها و انديشه‌هاي جامعه‌شناسي غربي؛
2. معرفي بنيان‌هاي معرفتي جامعه‌شناسي اسلامي؛
3. نظريه‌پردازي در تبيين واقعيت‌هاي اجتماعي تاريخي مبتني بر مباني معرفتي اسلام؛
4. ارائه تبيين‌هاي جامعه‌شناختي از مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با رويکردهاي اسلامي؛
5. ارائه تفسيرها و تبيين‌هاي جامعه‌شناختي از آموزه‌هاي اجتماعي اسلام؛
6. روش‌شناسي استنباط نظريه‌هاي جامعه‌شناختي از منابع اسلامي؛
7. احياي ميراث اجتماعي انديشمندان مسلمان؛
8. اصلاح و بازسازي نظريه‌هاي جامعه‌شناسي غربي با رويکرد تهذيبي؛